NOMUPAY  KART SAKLAMA HİZMETİ SÖZLEŞMESİ

1- Sözleşme’nin Tarafları

1.1 İşbu Kart Saklama Hizmeti Müşteri Sözleşmesi (“ Sözleşme”),Maslak Mah. AOS 55. Sk. 42 Maslak B Blok Sitesi No:4 D:658, Sarıyer, İstanbul adresinde faaliyet göstermekte olan NOMUPAY Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. (“NOMUPAY”) ile işbu Sözleşme’yi çevrimiçi ortamda onaylanan kişi (“ Müşteri”) arasında, Müşteri tarafından onaylanma tarihinde akdedilmiştir.

2- Sözleşme’nin Konusu

2.1 Sözleşme kapsamında NOMUPAY, Müşteri’nin kredi kartı, banka kartı, ön ödemeli kart ve benzeri ödeme araçlarına (“Kart”) ait bilgilerini kaydetmesine ve NOMUPAY anlaşmalı kurumları (“ Üye İşyeri”) nezdinde yapacağı ödemelerde kayıtlı Kartlarını kullanmasına yönelik hizmetleri (“Hizmet”) sunacak olup, Sözleşme, tarafların bu kapsamdaki hak ve yükümlülüklerini ortaya koymak amacıyla akdedilmektedir.

2.2 İşbu Sözleşme kapsamında NOMUPAY tarafından ödeme hizmeti sunulması yahut herhangi bir ödemeye aracılık edilmesi söz konusu değildir.

3- Kart Saklama Hizmetine İlişkin Hüküm ve Şartlar

3.1 Müşteri, Sözleşme kapsamında, gerçekleştireceği işlemler özelindeki onayı dahilinde ödeme işlemlerinin kolaylaştırılması amacı ile kullanılmak üzere, Kart’a ait bilgilerini NOMUPAY ile kendi rızası ile paylaşmaktadır. Paylaşılan bu bilgiler; Kart’ı ihraç eden kurum/kuruluş bilgisi (uygulanabilir olduğu ölçüde), Kart’ın ön yüzünde yer alan ad soyad, Kart numarası, son kullanım tarihi ile sınırlıdır.

3.2 Müşteri, işbu hizmet kapsamında sağlanan bilgilerin kendisine ait olduğunu, doğru ve gerçek olduğunu, söz konusu Kart ile yapılan tüm işlemlerden tek başına sorumlu olduğunu, bu işlemlere ilişkin olarak her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt eder.

3.3 Müşteri Kart numarası, son kullanma tarihi ve güvenlik kodu bilgilerini sisteme girerek yapacağı ilk geçerli ödeme işlemi ile sisteme kayıt olabileceği gibi ödeme işlemi yapmaksızın doğrudan Kart kaydetme suretiyle de kart saklama hizmetinden yararlanabilir. Bu kapsamda; Müşteri kendi inisiyatifi doğrultusunda istediği adette Kart’ını sisteme ekleyebilir. Müşteri, tüm bu Kartları ve bunların kullanımı ile gerçekleştirilen işlemlere ilişkin olarak işbu Sözleşme’nin geçerli olduğunu kabul eder.

3.4 Müşteri Kart ile ödeme kanallarından birisinde işlem yapmak istediğinde, kendisine kayıtlı Kart(lar)ını ayırt edebileceği bilgiler (kart rumuzu, kartın son 4 hanesi vb) listelenerek, bu Kart(lar)ı ile işlem yapmak isteyip istemediği sorulacak, isteyen Müşteri’nin vereceği işlem onayı ile birlikte NOMUPAY tarafından belirlenecek bir kimlik doğrulama sistemine Müşteri’nin vereceği onay ile sona erecektir. NOMUPAY ileride işlem akışında değişiklik yapabilir, Müşteri’nin güvenliği için ek önlemler (şifre vb.) getirebilir. Müşteri, bu sistem dâhilinde belirleyeceği ve kullanacağı tüm şifrelerin güvenliğinden ve gizliliğinden tek başına sorumlu olduğunu, şifrelerini üçüncü kişilerle paylaşmamayı, sisteme tanımladığı Kart ile yapılan tüm işlemlerden tek başına sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder.

3.5 Müşteri, NOMUPAY’ın grup şirketleri ve iş ortaklarına ait kanallardan kaydettiği Kart’ını kaybetmesi veya çaldırması durumunda bankası ile iletişime geçmek ve çalınan Kart’ın kapatılmasını sağlamaktan kendisi sorumludur.

3.6 İşbu hizmet NOMUPAY tarafından ücretsiz olarak sunulabileceği gibi, zaman zaman çeşitli kampanyalara konu edilebilecek veya Müşteri’yi bilgilendirmek suretiyle ücrete tabi bir şekilde sunulabilecektir. Müşteri, hizmeti kullandığı müddetçe NOMUPAY’ın ücretlendirme politikası ile bağlı olduğunu kabul eder. Ücretlendirme politikası ve hizmet için ödenecek ücretlerde değişiklik olması halinde Müşteri bu değişikliklerden 7 (yedi) gün önce haberdar edilecektir.

3.7 Müşteri, Hizmet’in kullanımı sırasında işbu sözleşme ve yürürlükteki mevzuata uygun hareket etmekle yükümlüdür. NOMUPAY tarafında herhangi bir aykırılık şüphesi söz konusu olduğu takdirde Hizmet’i askıya alabilecek veya işbu sözleşmeyi feshederek sonlandırabilecektir. Müşteri, işbu sözleşme veya mevzuata aykırılığı neticesinde NOMUPAY nezdinde meydana gelen tüm zararları tazmin edecektir.

3.8 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan (“BDDK”) almış olduğu izin ile 6493 sayılı Kanun kapsamında ödeme hizmeti sunan NOMUPAY, ödeme hizmetlerini PCI-DSS güvenlik sitemlerine uyumlu olarak ifa etmektedir. NOMUPAY, Sözleşme kapsamında saklanan Kart’ın güvenliği için yürürlükteki mevzuat ve güncel teknolojileri kullanarak makul düzeyde önlemleri almaktadır. Müşteri, siber saldırılar da dâhil olmak üzere NOMUPAY’a atfedilecek ağır ihmal veya kast bulunmadığı hallerde saklanan Kart bilgilerinin üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi durumunda NOMUPAY’ın oluşacak zararlardan herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul eder.

4- Kişisel Verilerin İşlenmesine ilişkin Esaslar

4.1 Müşteri, paylaştığı bilgilerin ve bu bilgilerin kullanımı ile gerçekleşen işlemler ile ilintili Üye İşyerleri uhdesinde üreyen tüm bilgilerin işbu Sözleşme yürürlük süresi boyunca kaydedilmesine, Üye İşyerleri ile Hizmet’in sağlanmasını, ilgili ödemelerin gerçekleştirilmesini ve Müşteri’ye kampanya sunulmasını temin amacıyla paylaşılmasına ve yine aynı amaçlarla bu taraflarca işlenmesine izin vermektedir. Bununla birlikte Müşteri bu Sözleşme’yi onaylayarak, Sözleşme süresince Hizmet’in sağlanmasını temin etmek amacı ile cep telefonu aboneliği hatlarına ait telefon numarası, TCKN, adres bilgisi, konum bilgisi, vb. Hizmet’in sunulabilmesi için gerekli bilgilerin işlenmesine izin verir. Söz konusu bilgilerin kullanımına, Sözleşme’nin sona ermesi ile birlikte son verilecektir; yasal yükümlülükler saklı kalmak kaydıyla veriler, Hizmet’in süresi boyunca saklanacak ve bu süre sonunda silinecektir. Hizmet süresine ek olarak, NOMUPAY, işbu Sözleşme’den doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.

4.2 Müşteri, her zaman için Çağrı Merkezi vb. NOMUPAY tarafından yönetilen kanallardan bilgilerinin kaydedilmesine ilişkin verdiği izni geri alabileceğini ve kayıtlı bilgileri silebileceğini kabul eder. Ancak Müşteri, bu durumda paylaştığı bilgilere istinaden sunulmakta olan servislerden aynı şekilde yararlanamayacağını kabul eder. Buna ek olarak, Müşteri, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi kapsamında NOMUPAY’a başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

f) İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

g) İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir. Söz konusu haklar, Sözleşme’de belirtilen kanalların yanı sıraMaslak Mah. AOS 55. Sk. 42 Maslak B Blok Sitesi No:4 D:658, Sarıyer, İstanbul adresine yazılı talep iletilerek kullanılabilecektir.

4.3 NOMUPAY, yukarıda yer alan talepler uyarınca, gerekçeli olumlu/olumsuz yanıtını, yazılı veya dijital ortamdan gerçekleştirebilir. Taleplere ilişkin gerekli işlemler için ücret alınmaması esastır. Bununla birlikte, işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. maddesine göre belirlenen tarife üzerinden ücret talep edilmesi mümkündür.

4.4 Müşteri, veri işleme iznini her zaman NOMUPAY Çağrı Merkezi(0850 210 5659) aracılığıyla veya destek@NOMUPAY.com.tr adresine e-posta göndererek ile iptal edebilir. Veri işleme izninin iptali, bu sözleşme uyarınca paylaştığı bilgilerin işlenmesi ve paylaşılmasına engel teşkil etmez ancak Müşteri veri işleme iznini iptal etmesi durumunda NOMUPAY’ın sözleşme konusu Hizmet’i tam ve gereği gibi sunamayabileceğini kabul eder.

4.5 NOMUPAY, ilgili mevzuatta belirlenen veya işbu sözleşmede ifade edilen şartlarda, işbu sözleşme kapsamında kendisine elektronik ortamda iletilen,

· kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini,

· kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini, ve

· kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder.

4.6 NOMUPAY, bahsi geçen kişisel verileri bu işbu sözleşme ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamaz. NOMUPAY, işbu sözleşme hükümleri uyarınca dış hizmet sağlayıcılarla Müşterilar’e ait kişisel verilerin paylaşılması durumunda, söz konusu dış hizmet tedarikçilerinin de işbu madde altında yer alan taahhütlere riayet edeceğini ve bu kişilerle gerekli güvenliği sağlayacak sözleşme akdedeceğini beyan eder.

4.7 Yukarıdaki hususlara ek olarak, Taraflar’dan her biri işbu Sözleşme kapsamında bir diğerine ilişkin olarak edindiği bilgileri devamlı olarak gizli tutacağını ve saklayacağını kabul eder. NOMUPAY, Sözleşme kapsamında sunduğu hizmetlere ilişkin Mevzuat’ta öngörülen bilgi güvenliği yükümlülüklerine uyacağını, Sözleşme kapsamındaki bilgilerin Sözleşme’de açıkça düzenlenen haller dışında yetkili herhangi bir resmi kurum, merci veya makam tarafından talep edilmedikçe hiçbir şekilde 3. kişilerle paylaşılmayacağını kabul ve beyan eder. Ancak NOMUPAY, Müşteri’nin Mobil Ödeme Servisi ve Elektronik Para kullandırılması da dahil tüm NOMUPAY Hizmetleri üzerinden gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin bilgileri şikayet sonucu ya da şüpheli işlem durumlarında veya işlemin detaylı incelenmesini gerektiren diğer hallerde mal veya hizmetlerin temin edildiği sağlayıcı ya da fonun aktarıldığı kişi veya ilgili işlem kapsamında hizmetlerinden faydalanılmış bulunan Temsilci ve/veya Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı ile paylaşabilir.

4.8 NOMUPAY tarafından Müşteriler’in kişisel verilerin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere https://www.nomupay.com.tr/gizlilik-politikasi adresinde yer alan NOMUPAY Gizlilik Politikası Ve Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin
Aydınlatma Ve Rıza Metni’nden ulaşılabilecektir.

5- Hizmet ve Sözleşme’nin Yürürlüğü ve Sona Ermesi

5.1 İşbu Sözleşme konusu Hizmet’in kapsamı ve devamı NOMUPAY’ın inisiyatifindedir. NOMUPAY, her zaman Hizmet’i sunmayı kısmen veya tamamen, süreli veya süresiz olarak, Müşteri’ye herhangi bir bildirim yapma yükümlülüğü olmaksızın durdurabilir. Müşteri, uygulama üzerinde yapılacak iyileştirme ve diğer değişiklikleri uygulamak için Hizmet ve uygulamaya erişimin geçici olarak engellenebileceğini kabul eder.

5.2 İşbu Sözleşme NOMUPAY ya da Müşteri tarafından mevzuata uygun olarak feshedilmediği müddetçe yürürlükte kalır.

6- Sorumlulukların Sınırlandırılması

6.1 Sözleşme kapsamındaki sorumluluğu Hizmet’in sunulması ile sınırlı olup, işbu sözleşmede yer alan hiçbir hüküm NOMUPAY’ın Hizmet kapsamında saklanmakta olanKart ile yapılan işlemlere ilişkin herhangi bir sorumluluğu bulunduğu şeklinde yorumlanmayacaktır. Söz konusu işleme ve işlem sonucunda temin edilen mal ve/veya hizmete ilişkin tüm sorumluluk satış işleminin tarafı olan kişi veya kuruma aittir. Müşteri, bu kapsamdaki her türlü talep ve şikâyetini doğrudan ilgili kişi ve kuruma iletmesi gerektiğini bilmekte ve kabul etmektedir.

6.2 Müşteri tarafından sağlanan Kart bilgilerinin tam, doğru ve güncel olmaması, Kart’ın geçersiz veya kullanılamaz olması gibi NOMUPAY’dan kaynaklanmayan nedenlerle işlem yapılamamasından dolayı NOMUPAY’ın herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. Hizmet kapsamında saklanan Kartların güncel ve geçerli olmasından ve tam, doğru ve güncel bilgiler sağlanmasından münhasıran Müşteri sorumludur.

6.3 Hizmetler “olduğu gibi” sunulmakta olup, bu kapsamda NOMUPAY’in Hizmet’in Müşteri’nin şahsi beklentilerini karşılayacağı veya belirli bir amaca uygunluğu ile ilgili herhangi bir taahhüdü bulunmamaktadır. NOMUPAY, kar kaybı, şerefiye ve itibar kaybı, ikame ürün ve hizmet temini için yapılan harcama vs. de dâhil ancak bununla sınırlı olmaksızın, Hizmet’in kullanımı neticesinde meydana gelen hiç bir dolaylı, özel, arızi, cezai zarardan sorumlu olmayacaktır.

7- Muhtelif Hükümler

7.1 Sözleşme Türk Hukuku’na tabidir. Taraflar, ihtilaf halinde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlüklerinin yetkili olduğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler. Tüketiciler Hakkında: Tüketiciler, ihtilaf halinde yetkili tüketici hakem heyetleri ve tüketici mahkemelerine başvurma hakkında sahiptir.

7.2 Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda NOMUPAY’ın veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter ve diğer kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtları muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edecek olup bu madde HMK 193. Madde anlamında kesin delil sözleşmesi niteliğindedir.

7.3 Sözleşme’deki bir hükmün geçersizliği Sözleşme’nin amacını tamamıyla bozmadığı veya Taraflar’dan birinin menfaatini önemli ölçüde zedelemediği takdirde, böyle bir hüküm yokmuş gibi, Sözleşme’nin diğer hükümleri geçerli sayılacaktır.

7.4 Uygulanmama: Müşteri’nin işbu Sözleşme kapsamındaki hizmetleri mesleki ve ticari amaçlarla satın aldığı hallerde, Müşteri Sözleşme’yi onaylamış olsa dahi işbu Sözleşme’nin tüketicilere ilişkin hükümleri Müşteri’ye uygulanmayacaktır.

7.5 Bildirimler: NOMUPAY, işbu Sözleşme kapsamında Müşteri’ye yapacağı bildirimleri Müşteri’nin kendisine bildirdiği e-posta veya posta adresine yapacağı gönderim ile Müşteri’nin cep telefonuna SMS göndererek veya Çağrı Merkezi aracılığı ile Müşteri’yi arayarak iletebilir. Müşteri, Sözleşme kapsamındaki bilgilendirmelere ek bilgilendirme talebinde bulunduğu takdirde, bu talep NOMUPAY tarafından kabul edildiği takdirde ücreti mukabilinde yerine getirilebilecektir.

7.6 Fikri Mülkiyet: Sözleşme ile Taraflar arasında herhangi bir fikri mülkiyet hakkı devri veya lisans gibi kullandırma anlaşması kurulmamaktadır. Taraflar’ın her birine ait ve/veya kullanımında olan her nevi fikri mülkiyet hakkı konusu unsuru kullanmaları ancak bu kapsamda açık bir yazılı anlaşma bulunması halinde mümkün ve bununla sınırlıdır.

7.7 Mücbir Sebep Halleri: Sözleşme’nin kurulduğu tarihte var olmayan, Taraflar’ın kontrolü haricinde zuhur eden ve öngörülemeyen, Taraflar’ın veya tek bir Taraf’ın çalışma imkânlarını kısmen veya tamamen, geçici olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen beşeri ve doğal afetler, harp, seferberlik, yangın, grev, lokavt, NOMUPAY lisansının geçici olarak durdurulması halleri mücbir sebep sayılır. Mücbir sebebe maruz kalan Taraf durumu derhal diğer Taraf’a yazılı olarak bildirir ve mücbir sebep süresi boyunca Taraflar’ın edimleri askıya alınır. Mücbir sebepler ortadan kalkınca Sözleşme kaldığı yerden devam eder. Mücbir sebep süresi boyunca hakları ifa edilmeyen Taraf’ın yükümlülükleri de askıya alınacaktır. Mücbir sebep halinin 90 (doksan) günden fazla sürmesi halinde, hakları ihlal edilen Taraf Sözleşme’yi tazminatsız olarak feshedebilir.

7.8 Müşteri, Sözleşmeden doğan/doğacak borçlarını ödemediği, yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde, NOMUPAY tarafından aleyhinde yasal takibe başvurulması veya dava açılması durumunda, her türlü icra, dava masrafları ile avukatlık masraflarını NOMUPAY’a ödeyeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.