WIRECARD GİZLİLİK POLİTİKASI VE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN
AYDINLATMA VE RIZA METNİ

İşbu Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma ve Rıza Metni’nin (“Politika”) amacı, Wirecard Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri Anonim Şirketi (“Wirecard”) tarafından işletilmekte olan www.3pay.com/wirecard.com.tr internet sitesine (“Site”) üye olarak Wirecard hizmetlerinden faydalanan kullanıcılar (“Kullanıcı”) tarafından Wirecard ile paylaşılan veya Wirecard’ın Kullanıcı’nın Site’yi kullanımı sırasında ürettiği kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartların tespit edilmesi ve Wirecard’ın sunduğu hizmetler aracılığıyla ürün ve/veya hizmet temin eden Kullanıcılar’ın 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.

 

Wirecard tarafından Kullanıcılar’ın kişisel verilerin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere https://wirecard.com.tr/ adresinde yer alan Wirecard Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına ilişkin Politika’dan ulaşılabilecektir.

Hangi Veriler İşlenmektedir?

İşbu başlık altında, Wirecard tarafından işlenen ve Kanun uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Gizlilik Politikası kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsayacaktır.

 • İsim ve Soyisim
 • E-posta Adresi
 • Cep Telefonu Numarası

Wirecard, Kullanıcı’nın Site’yi kullanımı ile ilgili bilgileri teknik bir iletişim dosyası olan çerezleri (Cookie) kullanarak elde edebilmekte olup, Site üzerinde sunulmakta olan hizmetlere erişim ve kullanım alışkanlıklarının tespit edilmesi için çerez yoluyla IP bilgileri toplanmaktadır.     

Kanun’un 3 ve 7. maddesi dairesince, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Gizlilik Politikası hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir.

 

Veriler Hangi Amaçlarla Kullanılmaktadır?

Kullanıcılar’a ait kişisel veriler, Kullanıcılar’ın Wirecard’ın sunduğu hizmetlerden faydalandırılması, Kullanıcılar’a ilgili mevzuat kapsamında tanınan hakların temin edilmesi, hileli veya izinsiz kullanımların tespiti ve bu kullanımlara ilişkin süreçlerin yönetimi ile bu kapsamda Wirecard’ın yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, Kullanıcılar ile üçüncü kişiler tarafından yapılan itiraz ve taleplerin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması, Kullanıcı’nın Wirecard’ın sunduğu hizmetlerden yararlanırken güvenliğinin arttırılması, Wirecard’ın sunduğu hizmetlerin iyileştirilmesi ve bu kapsamda Kullanıcı’ya gerekli bilgilendirmelerin yapılması amaçları dahil olmak üzere Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Wirecard’ın ve Wirecard ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi, Wirecard tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi ile Wirecard’ın ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası da dahil olmak üzere Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenmektedir.

 

Yukarıda da belirtildiği üzere Wirecard, çerez (Cookie) kullanabilecek ve bu kapsamda veri işleyerek üçüncü kişiler tarafından sunulan analiz hizmetleri kapsamında işlenmesi amacıyla sadece bu analiz hizmetlerinin gerektirdiği ölçüde kullanılması amacıyla üçüncü kişilere iletebilecektir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere Site’nin Kullanıcı tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir web sitesi hakkında durum ve tercih ayarlarını saklayarak internetin kullanımını bu anlamda kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, internet sitelerini zamansal oranlamalı olarak kaç kişinin kullandığını, bir kişinin herhangi bir internet sitesini hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek ve Kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olmak üzere tasarlanmış olup bu amaçlarla kullanılmaktadır. Teknik iletişim dosyası, ana bellekten başkaca herhangi bir kişisel veri almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır, ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcı ayarlarını her zaman için değiştirebilirler. Wirecard ayrıca, online davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla Kullanıcı’nın sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie (çerez) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama hakkını haizdir.

 

Kişisel Veriler Kimlere Aktarılmaktadır?

Kullanıcılar’a ait kişisel veriler, Kullanıcılar’ın Wirecard’ın sunduğu hizmetlerden faydalandırılması, Kullanıcılar’a ilgili mevzuat kapsamında tanınan hakların temin edilmesi, hileli veya izinsiz kullanımların tespiti ve bu kullanımlara ilişkin süreçlerin yönetimi ile bu kapsamda Wirecard’ın yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, Kullanıcılar ile üçüncü kişiler tarafından yapılan itiraz ve taleplerin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması, Kullanıcı’nın Wirecard’ın sunduğu hizmetlerden yararlanırken güvenliğinin arttırılması, Wirecard’ın sunduğu hizmetlerin iyileştirilmesi ve bu kapsamda Kullanıcı’ya gerekli bilgilendirmelerin yapılması amaçları dahil olmak üzere Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Wirecard’ın ve Wirecard ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi, Wirecard tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi ile Wirecard’ın ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası da dahil olmak üzere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, Wirecard AG ve hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.     

 

Kullanıcı, ayrıca yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak kaydı ile bahsi geçen üçüncü tarafların Kullanıcı’nın kişisel verilerini dünyanın herhangi bir yerinde bulunan sunucularında saklayabileceğini, bu hususa peşinen muvafakat ettiğini kabul eder.

 

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler, doğrudan Kullanıcılardan veya Wirecard’ın iş ortakları aracılığıyla elektronik ortamda toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve işbu Politika’da belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.     

 

Kişisel Veri Sahiplerinin Hakları

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahibi olarak Kullanıcılar;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

 

Kullanıcı, yukarıda belirtilen haklara ilişkin taleplerini [________] adresinde yer alan Wirecard Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına ilişkin Politika’da belirtilen yöntemlerle Wirecard’a iletilebilecektir. Wirecard, söz konusu talepleri değerlendirerek otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Wirecard’ın taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

 

Kullanıcı, işbu Politika’ya konu bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal güncelleyeceğini taahhüt eder. Kullanıcı’nın güncel bilgileri sağlamamış olması halinde Wirecard’ın herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

 

Kullanıcı, herhangi bir kişisel verisinin Wirecard tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunması halinde Wirecard’ın kendisine taahhüt ettiği hizmetlerden tam olarak faydalanamayabileceğini kabul ile bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını beyan eder. 

 

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi
Wirecard, Kullanıcı tarafından sağlanan kişisel verileri, sunduğu hizmetlerin mahiyetinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla, hizmetlerin sağlandığı süre boyunca saklayacaktır.

Buna ek olarak, Wirecard, Kullanıcı ile arasında doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.

 

Veri Güvenliğine İlişkin Önlemler ve Taahhütler
Wirecard, ilgili mevzuatta belirlenen veya işbu Gizlilik Politikası’nda ifade edilen şartlarda,

 • kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini,
 • kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini, ve
 • kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder.

Wirecard, Kullanıcı hakkında elde ettiği kişisel verileri bu işbu Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamaz.

 

Site üzerinden başka uygulamalara link verilmesi halinde, Wirecard uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

 

Politika’daki Değişiklikler
Wirecard, işbu Politika hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir. Güncel Politika, Kullanıcı’ya herhangi bir yöntemle sunulduğu tarihte yürürlük kazanır.